Funkcje i zadania

  • Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.
  • Celem Szkoły jest zapewnienie uczniom niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego.
  • Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne, zainteresowania i potrzeby.
  • Cele i zadania szkoły wynikają z Programu wychowawczo-profilaktycznego opracowywanego w każdym roku szkolnym.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Fudala Jolanta
(2020-10-18 20:38:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Fudala Jolanta
(2020-10-18 20:38:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki