Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii

Zespół Szkół Ogólnokształcących zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz narzędzia Tingtun Page Checker (dostępność 100,00%).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Fudala.
 • E-mail: sekretariat@zsogorakalwaria.pl
 • Telefon: 22-7271229

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii
 • Adres: UL. KS. Z. SAJNY 16
  05-530 Góra Kalwaria
 • E-mail: sekretariat@zsogorakalwaria.pl
 • Telefon: 22-7271229

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Szkoła posiada jedno wejście główne (1) przy sekretariacie ul. Ks. Z. Sajny i dwa wejścia dodatkowe: (2) przy szatni od strony budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, (3) od strony boiska szkolnego. Przy wejściu (1) dostępny jest dzwonek, z którego można skorzystać w godzinach pracy szkoły. Przy wszystkich wejściach (1, 2 i 3) znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Wejścia (1) i (2) zabezpieczone są domofonem.
 • W budynku są korytarze na każdej kondygnacji. W części sportowej budynku znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Budynek szkoły ma dwie kondygnacje (parter i piętro). Schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Przy wejściach (1) sekretariat i (3) sala gimnastyczna od strony boiska szkolnego znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie posiada platform
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących.
 • Budynek nie posiada pętli indukcyjnych
 • Na parkingu zewnętrznym szkoły wyznaczone są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku szkoły nie może wejść osoba z psem asystującym
 • W szkole nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
Wytworzył:
Udostępnił:
Fudala Jolanta
(2021-05-14 16:03:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Fudala Jolanta
(2023-10-20 13:11:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki