Rejestry-ewidencje-archiwa

Szkoła prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 • Księga uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Z. Sajny w Górze Kalwarii

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.)

Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wskazujących interes prawny.

 • Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki

Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wskazujących interes prawny.

 • Rejestr wydanych świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Z. Sajny w Górze Kalwarii

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych. (Dz.U. 2019 r. poz. 1700);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wskazujących interes prawny.

 • Arkusze Ocen Uczniów

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zmianami z 29 sierpnia 2019 r.)

Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wskazujących interes prawny.

 • Księga Arkuszy Ocen uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Z. Sajny w Górze Kalwarii

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.)

Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wskazujących interes prawny.

 • Rejestr wydanych duplikatów świadectw

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych. (Dz.U. 2019 r. poz. 1700)

Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wskazujących interes prawny.

 • Rejestr legitymacji uczniowskich

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych. (Dz.U. 2019 r. poz. 1700)

Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wskazujących interes prawny.

 • Rejestr orzeczeń o niepełnosprawności uczniów

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.)

Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wskazujących interes prawny.

 • Rejestr orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, nauczania indywidualnego

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.)

Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wskazujących interes prawny.

 • Protokoły Komisji Kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 2200)

Dostęp: W sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły.

 • Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 2200)

Dostęp: W sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły.

 • Rejestr wypadków uczniów

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wskazujących interes prawny.

 • Rejestr wydanych zaświadczeń

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.)

Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wskazujących interes prawny.

 • Uchwały Rady Pedagogicznej

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.)

Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły.

 • Księga protokołów Rady Pedagogicznej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) i Regulamin Rady Pedagogicznej.

Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Księga Zarządzeń Dyrektora

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164).

Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły.

 • Rejestr skarg i wniosków

Podstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Dzienniki zajęć/lekcyjne

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.).

Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Rejestr zastępstw w dzienniku elektronicznym

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.).

Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły.

 • Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).

Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły.

 • Księgi inwentarzowe księgozbioru

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1283).

Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły.

 • Ewidencja kontroli

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164).

Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły.

 • Dziennik korespondencji

?

 • Rejestr wypadków pracowników

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r. (Dz.U. 2009 r. Nr 105 poz. 870).

Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny.

 • Ewidencja zatrudnionych pracowników

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 2020 poz. 2020 ze zm.).

Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Akta osobowe pracowników aktualnie zatrudnionych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 r. poz. 2369).

Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Akta osobowe byłych pracowników

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 r. poz. 2369).

Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Rejestr wydanych legitymacji nauczycielskich

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 295) Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły .

 • Rejestr druków ścisłego zarachowania

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych. (Dz.U. 2019 r. poz. 1700)

Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły.

 • Rejestr pieczęci

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz.U. 1955 r. Nr 47 poz. 316 z późn. zm.).

Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły.

Wytworzył:
Udostępnił:
Fudala Jolanta
(2021-08-05 15:38:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Fudala Jolanta
(2021-08-05 15:46:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki